• 041-45 100 71
  • PO- PIA: 7:30 - 16:30

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Manyway s.r.o. , IČO: 51 081 032 sídlo: Skalité 855, 023 14 Skalité spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. odd.: Sro, vložka č. 68481/L

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č.21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na právne vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru, ktorým sú lieky a zdravotnícke pomôcky, na základe elektronického formulára objednávky uverejneného na webovom sídle predávajúceho (ďalej len „internetový výdaj“).

1.3. Týmto reklamačným poriadkom sa riadia vzťahy vzniknuté pri uplatnení zodpovednosti za chyby dodaného tovaru, pričom reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán, postup a spôsoby vybavenia pri uplatnení reklamácie.

1.4. Webovým sídlom predávajúceho je: www.servusplus.sk

2. Zodpovednosť za chyby

2.1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

2.2. Za chybu tovaru, ktorým je liek sa považuje, ak je:
a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej
veľkosti balenia, ako    bol objednaný,
b) dodaný iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní
dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
d) poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku,
f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

2.3. Za chybu tovaru ktorým je zdravotnícka pomôcka sa považuje, ak je:
a) poškodený obal zdravotníckej pomôcky,
b) dodaný iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
c) dodaná zdravotnícka pomôcka, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
d) zdravotnícka pomôcka dodaná bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom  jazyku.

2.4. Kupujúci je povinný tovar prezrieť a skontrolovať pri jeho prevzatí a ako to povaha doručovania pripúšťa, reklamáciu uplatniť:
 priamo u doručovateľa
 v lekárni samotnej.
 zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej

2.5. Zjavné chyby, ako sú najmä, poškodenie obalu, poškodenie tovaru, množstevný rozdiel alebo dodanie iného tovaru, ako bolo predmetom potvrdenej objednávky, je kupujúci povinný reklamovať pri prevzatí tovaru, najneskôr však do 2 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak chybu pre ktorú sa reklamácia podáva nebolo možné zistiť pri prevzatí tovaru a povaha veci alebo okolnosti doručovania neumožnili okamžitú kontrolu tovaru pri jeho prevzatí. Na neskoršie reklamácie z vyššie uvedených dôvodov sa neprihliadne. Ďalšie chyby je kupujúci povinný uplatniť najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácia musí byť písomná na adresu Lekáreň Servusplus, Dunajská 58, 811 08  Bratislava, alebo prostredníctvom e- mailu na e-mailovú adresu: [email protected], okrem prípadov ak je tovar reklamovaný pri osobnom odbere priamo v lekárni bezprostredne po prevzatí tovaru. V písomnej reklamácii musí byť uvedené najmä: meno, priezvisko a adresa kupujúceho, prípadne telefonický kontakt alebo e-mailová adresa pre urýchlenie vzájomnej komunikácie, číslo objednávky alebo dodacieho listu, identifikácia reklamovaného tovaru a bližší popis reklamovanej chyby spolu
s opisom ako sa daná vada prejavuje (tam kde to povaha veci odôvodňuje). Ak sa uplatňuje zodpovednosť za chyby v rámci poskytnutej záruky je kupujúci predložiť doklad o kúpe a záručný list.

2.6. Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho. Ak sa na tom predávajúci a kupujúci dohodnú, je možné práva zo zodpovednosti za chyby uplatniť u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

2.7. Prijatie reklamácie je predávajúci povinný potvrdiť kupujúcemu a o spôsobe vybavenie reklamácie ho informovať písomne do 15 dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomný protokol o vybavení reklamácie. Ak sa na tomto dohodnú obe zmluvné strany reklamovaný tovar bude nahradený tovarom novým, bez chýb. V prípade, ak sa oprávnená reklamácia vybavuje vrátením peňazí, tieto budú kupujúcemu poukázané do 15 dní odo dňa prijatia riadnej a úplnej reklamácie.

2.8. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia kupujúceho, nesprávnym skladovaním, nesprávnym alebo neodborným zásahom do veci alebo zásahom do veci osobou bez príslušnej odbornej kvalifikácie, ďalej za chyby ktoré vznikli v dôsledku používania, ktoré je v rozpore s príslušným návodom na použitie. Informácia o správnom použití, či už vo forme písomnej informácie pre používateľa alebo návodu na obsluhu prípadne užívateľského manuálu je vždy priložená k tovaru. Bližšie informácie o správnom používaní, skladovaní ako aj uplatnení, prípadne výluk zo zodpovednosti sú obsiahnuté v uvedených dokumentoch.

2.9. Dátum exspirácie je uvedený na vonkajšom balení lieku s uvedením mesiaca a roku exspirácie.

2.10. Záručná doba na zdravotnícke pomôcky je vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak to povaha tovaru nepripúšťa, alebo ak nie je uvedené inak v priloženom záručnom liste. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a na súčiastky ktoré sa prirodzene opotrebúvajú. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru.

2.11. Pre odstraňovanie chýb tovaru a uplatnenie nárokov platí režim podľa §§ 622 a 623 občianskeho zákonníka.

2.12. Predávajúci vedie systém zaznamenávania reklamácie liekov a zdravotníckych pomôcok, vrátane spôsobu a dátumu vybavenia reklamácie.

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade,
a) zásahu vyššej moci ( vis maior ), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.,
b) ak kupujúci v termíne splatnosti za tovar riadne nezaplatil, alebo ak sa  kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru.

3.2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť predávajúcemu, ak nastane niektorá zo skutočností podľa bodu 2.2. alebo 2.3. tohto reklamačného poriadku.

3.3. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 2.2. alebo 2.3. tohto reklamačného poriadku, vybaví predávajúci výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil predávajúcemu, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

3.4. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie

a) odovzdaním vo verejnej lekárni, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku,
b) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a adresovanej predávajúcemu spolu s písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia,
c) zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a adresovanej predávajúcemu spolu s písomnou informáciou o dôvodoch vrátenia.
3.5. Vrátený tovar sa doručuje na nasledovnú adresu prevádzky predávajúceho : Lekáreň Servusplus, Dunajská 58, 811 08  Bratislava.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia reklamačného poriadku. Zmena účinnosti reklamačného poriadku nastáva momentom zverejnenia nového alebo upraveného reklamačného poriadku na webovom sídle predávajúceho.